Tìm thấy 1 phần mềm liên quan.

[PDF] Python Deep Learning

Cuốn sách hay dành cho các bạn học Python Deep Learning: Exploring deep learning techniques and neural network architectures with PyTorch, Keras, and TensorFlow + Sour...