Tìm thấy 1 phần mềm liên quan.

Light Image Resizer 5.1.4.0 Full Cờ rắc

Phần mềm thay đổi kích thước ảnh